Algemene voorwaarden van www.broodjesmits.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten die verleend worden via de website www.broodjesmits.nl. Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die bij ons een bestelling gedaan heeft. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen. Door te bestellen bij Broodje Smits gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

De koper is aan zijn bestelling, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden. Wanneer een koper zijn bestelling wenst te annuleren dient de koper dit tenminste 4 uur vooraf te mailen aan info@broodjesmits.nl. Na het verstrijken van desbetreffende periode is de koper verplicht de bestelling te betalen. Broodje Smits behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3. Prijzen

Alle prijzen op www.broodjesmits.nl zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief bezorg- en bestelkosten, tenzij anders vermeld in de op het product of bestelling betrekking hebbende informatie. Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de speciale aanbieding.

Artikel 4. Bezorgtermijnen

De door u aangegeven bezorgtijd is een richtlijn waarin wij een marge van 30 minuten aanhouden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Broodje Smits werkt volgens de HACCP normen. Desondanks is Broodje Smits nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de koper, deelnemers aan de bijeenkomst, cursus of vergadering en/of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van Broodje Smits of van één van haar medewerkers.

Artikel 6. Persoonsgegevens

De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gekochte producten, moeten door de koper uiterlijk op de dag van bezorging worden gedaan. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien:

  1. De gebreken niet binnen de in lid 2 hiervoor gesteld termijnen onder onze aandacht zijn gebracht.
  2. De koper ons geen/ onvoldoende bewijsmateriaal verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

Artikel 7. Betaling

Bij bestelling via de internetsite of telefoon kan op de volgende manieren worden betaald: Contant bij aflevering, via de betaalmogelijkheden op de website en betalingen op rekening kunnen worden toegestaan nadat hiervoor een verzoek is ingediend. Betaling dient te geschieden in Euro, zonder enige aftrek of korting. Betaling op rekening dienst te geschieden binnen 14 dagen na levering.

Bij overschrijding van de betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en wordt hij zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling aan ons een rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand, over het uitstaande factuurbedrag.

In geval van niet of niet-tijdige betaling is de koper aan ons verschuldigd alle door ons ter invordering te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk. De buitengerechtelijke incassokosten bij het door ons uit handen geven van de vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zonder maximum en met een minimum van € 50,=. Uit het enkele feit, dat wij ons verzekeren van de hulp van een derde om ter incasso te geraken, blijkt de grootte en gehoudenheid van de koper tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
Onder overmacht wordt ook verstaan vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, weersomstandigheden, boycot, storingen in ons bedrijf die ervoor zorgen dat wij niet behoorlijk of tijdig onze verplichtingen na kunnen komen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard dan ook, verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Heerlijke lunch bestellen?

Wilt u de perfecte lunch bestellen, bestel deze dan bij ons, wij verzorgen uw lunch met de beste zorg die u zich kunt wensen